Proclaimer


Het stadsbestuur van Beringen biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het stadsbestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

De stad Beringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het stadsbestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het stadsbestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het stadsbestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het stadsbestuur van Beringen of aan de organisaties die het stadsbestuur van Beringen hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het stadsbestuur van Beringen, de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen. Het Schepencollege kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het stadsbestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het stadsbestuur van Beringen controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het stadsbestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het stadsbestuur van Beringen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Lint verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de informatieambtenaar van Beringen: info@beringen.be