Investeringssubsidie ‘kampeerautoparkings Beringen’

Wil je kampeerauto-toeristen verwelkomen? Dan kan je een aanvraag doen voor een investeringssubsidie! Je kan een dossier indienen voor de aanleg en inrichting van een kampeerautoparking in Beringen.

Hiervoor kan je tot maximaal 20.000 euro stedelijke subsidie krijgen.
Aarzel niet en ga direct aan de slag. Aanvragen moeten zijn ingediend, uiterlijk vóór de deadline van onze oproepingsperiodes:

 • 1 juni 2023              (1ste oproep)
 • 1 november 2023   (2de oproep)
 • 1 juni 2024              (3de oproep)
 • 1 november 2024   (4de oproep)


Wat zijn de voorwaarden?

1. Van idee tot aanvraag

Het investeringsproject moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen de termijn van 1,5 jaar en moet starten ten laatste 4 maand na de toewijzing van de subsidie door het college van burgemeester en schepenen
 • de werken mogen niet gestart zijn voor de indiening van het project
 • vervangingsinvesteringen en onderhoudswerken komen niet in aanmerking

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury op basis van onderstaande criteria:

 • inhoudelijke criteria (totaal 50 punten)
  - de kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project (50 punten)
  > bevat het aanvraagdossier een duidelijke en haalbare timing?
  > is de opgenomen begroting realistisch en voldoende gedetailleerd?
  > is de projectomschrijving duidelijk en voldoende onderbouwd?
  > de mate waarin het kampeerautoterrein voldoet aan het logiesdecreet, in het bijzonder: de voorwaarden voor betalende camperplaatsen.

 • bedrijfsgerichte criteria (totaal 50 punten)
  - de financiële haalbaarheid: is het project realiseerbaar binnen de financiële toestand van de exploitant? (20 punten)
  - de te verwachten impact op het rendement van het logies (20 punten)
  - welke impact heeft het project op de creatie van duurzame tewerkstelling? (10 punten)

 • Projecten moeten een totaal van minstens 60 punten behalen, met een minimale score van 50% op zowel het totaal van de inhoudelijke criteria als op het totaal van de bedrijfsgerichte criteria.


Het volledige reglement vind je hier.

 2. Hoe aanvragen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier, je vindt dit terug op deze pagina.

Tips voor het invullen van het aanvraagformulier vind je hier.

Kijk goed na of je alle gevraagde documenten hebt, voor je de aanvraag indient.

De aanvraag kan:

 • gemaild worden naar visit@beringen.be
 • ingediend worden tot en met 31 mei 2023 (1ste oproep)


Wil je je project aftoetsen voor je het indient?

Dat kan! Aarzel niet en neem contact op met onze deskundige toerisme – tel. 011 42 15 52. 

3. Betaling

Indien het college van burgemeester en schepenen het ingediende project goedkeurt, wordt er een subsidie toegekend van:

 • 60% van de aanvaarde en goedgekeurde projectkost, met een maximum van 20 000 euro.

Direct na de goedkeuring van het project wordt een voorschot van 50% van de toegekende subsidie betaald. Na het beëindigen van het project wordt op basis van het saldodossier het resterende bedrag toegekend en betaald.